Terapiformer

Hos Psykologkonsultationer Østerbro, bliver du tilbudt professionel psykolog behandling af en universitetsuddannet psykolog med supplerende uddannelse og indføring i kognitiv terapi, EMDR principper, systemisk narrativ terapi, narrativ familieterapi og sexologisk behandling.

Kombineret metodevalg

Som psykolog tager jeg udgangspunkt i dig og din henvendelsesårsag. Derfor anvender jeg både elementer fra den kognitive terapi (med vægt på aktuelle problemer og de tankemønstre, der vedligeholder dem) og elementer fra psykodynamisk terapi (med vægt på ubevidste konflikter, med rødder tilbage i barndommen).

Kognitiv terapi

Ofte bliver klienter rådet til at søge hjælp hos en psykolog, der har en kognitiv metodetilgang. Tit er det et velmenende råd, fordi den kognitive terapi modsat den mere traditionelle psykodynamiske, er meget afgrænset og struktureret. Derfor kan metoden også ofte give sig udslag i kortere forløb, men med et meget konkrete fokus.

Den kognitive metode anvender ofte registreringsskemaer og har fokus på samspillet imellem tanker, følelser, adfærd og kropsfornemmelser. Det er derfor en integreret del af metoden, at du som led i terapien laver forandringer i dit liv i form af hjemme-opgaver, hvor du øver disse forandringer.

Kognitiv terapi er derfor en god og effektiv terapiform. I særdeleshed til behandling af angst, depression og OCD med tvangstanker og tvangshandlinger.

Psykodynamisk terapi

Den psykodynamiske terapi, er den ældste og mest anvendte form for samtaleterapi. Denne terapiform tager udgangspunkt i en antagelse om, at vores opfattelse af tilværelsen, dét vi altså føler, tænker og handler, især har rødder i barndommen.
Særlig betydningsfuld har relationen til de nærmeste omsorgsgivere, som regel forældrene, været i dannelsen af vores selvopfattelse og deraf vores måde, at fortolke verden og vores oplevelser på.
Fokus i denne metode er derfor på at undersøge og tydeliggøre de mønstre, med henblik på at opnå en bedre livskvalitet og bedre relationer til andre.

Systemisk- og narrativ terapi

Fælles for begge retninger, er deres fokus på omverden og relationer.
Ifølge systemisk terapi skal menneskelige problemer forstås og behandles systemisk. Det vil sige, at de ikke tilhører individet, men opstår og vedligeholdes i sociale samspil og derfor også må behandles gennem inddragelse af større systemer. Ikke nødvendigvis fysisk og konkret, men fokus er på hvordan de omkringgivne systemer påvirker individet, der er i terapi.
Ifølge narrativ terapi lever og ånder vi fortællinger. Vores identiteter er skabt gennem påvirkning af et samfunds eller en kulturs dominerende fortællinger. Til tider er de uhensigtsmæssige for et tilfredsstillende liv. Forandringer må derfor ske ved at introducere alternative fortællinger eller udvide de oprindelige. Et eksempel kan være, at fokus er på at ”tykne” den gode historie i terapien.

Hvorfor vælge mig?

N

God og troværdig sparringspartner i øjenhøjde

N

Fagligt og metodisk velbevandret og kompetent

N

Belejlige tider udenfor normal arbejdstid

Relationers påvirkning

I tråd med ovenstående, er jeg inspireret af relations- og tilknytningsorienterede tankegange. Jeg anerkender, at relationer til andre mennesker indvirker på vores trivsel og udvikling. Udover at vurdere mine klienter med de forudsætninger som de kommer med, har jeg derfor også fokus på de samspil, som de har indgået i og som de på nuværende tidspunkt indgår i.

Sexologisk behandling

Via mit arbejde med private klienter, har jeg ofte oplevet at almensexologiske problemstillinger har påvirket klientens psykologiske velbefindende. Idet jeg sideløbende arbejder på sexologisk klinik ved Rigshospitalet, er disse problematikker en del af mit daglige virke og dermed ikke noget jeg er ukomfortabel ved at beskæftige mig med.

Det udelukkende klienten selv, der drager sexologi på banen ved behov, idet jeg ikke ønsker at grænseoverskride mine klienters intimsfære.

Skræddersyede klientforløb

For klienten betyder dét, at der er forskelligartede terapeutiske teknikker i spil, at samtaleforløbet bliver skræddersyet den enkelte, med udgangspunkt i vedkommendes unikke personlighed og henvendelsesårsag. Jeg arbejder således ikke ud fra én fastlagt metode, men mener, at metoden skal tilpasses det enkelte menneske.

Ikke alle klienter profiterer lige godt af standardmetoder, hvilket min sammenstykkende tilgang har for øje. Dette for at tilbyde klienten den bedst mulige og mest effektive terapeutiske behandling.

Kontakt mig for tidsbestilling eller spørgsmål.

Jeg besvarer mails inden for 24 timer.

  30 22 24 72

 

Bemærk: Er jeg optaget, lægger du en besked med navn og telefonnummer og jeg ringer tilbage snarest muligt.